عاشقێكی شێت

 

من ده زانم تۆ دڵڕه قی
ده ست هه ڵناگری له م كرداره
تا به چاوی خۆت نه بینی
له ڕۆژنامه و له گۆفارا
 

له سو چیێكی په ڕه یێكدا
وێنه یه كم هه ڵواسراوه
له خواری وێنه كه شمه وه
به ختێكی ڕاش نووسراوه
 

سه د مه خابن له م ڕۆژانه
ئه م عاشقه تازه لاوه
له پێناوی خۆشه ویستی
كچێك عاقڵی له ده ست داوه


 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved