باران


من زۆر حه زم له بارانه له و ڕۆژوهی تۆم ناسیوه

هه ردڵۆپێ دێته خوارێ شعرێكم پیاهه ڵواسیوه

له ڕۆژانی زستانیشدا چه تر نابه م بۆ خوێندنگا

له به ر ئه وه ی دڵۆپه كان به ویستی خۆی ته ڕم بكا

كاتێ باران ته ڕم ئه كا له گه ڵ تۆدام وا هه سته كه م

گه ر پێم بكرێ بڕوات هه بێ دڵۆپه كانی ماچ ده كه م

بۆ چی بارانم خۆش ئه وێ گه ر ئه ته وێ لێم بپرسی

چونكه ئه وڕۆژه باران بوو كه ئێمه یه كترمان ناسی


 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved