بێ تۆ ته نیام

 


چۆن بتوانم له بیرت كه م گوڵیكی تركه م به بۆوه

خۆ من ناسنامه ی دڵیشم كردوه به ناوی تۆوه

پرسیاری ناوی خۆمم ئه كه ن ناوی تۆدێته سه رزارم

هه موو كه سێ بێزاری و خه م ده خوێنێته وه له ڕووخسارم

هه رچه ند دڵم له دووی تۆ مه لێكی بێ په ڕووباڵه

هێشتا ده ڵێم خۆشه ویستیت له یاد كردنی مه حاڵه

نازانم تۆ چۆن دڵت هات بڕۆی به بێ ماڵ ئاوایی

له پاش چه ند ین ژوان به ستن ئێستا ده گه م به ته نیایی

 

 

Qadirzada.com © 2009. All rights reserved