بووكه شووشه

 

به منداڵی خۆشم ویستی

به ڵام چۆن خۆشه و یشتیه ك

هه زاران جار چووی به گژما

هه ر له به ر بووكه شووشه یه ك

 
به بیرم دێ جوابت كردم

هه ر بۆ لات ده گه ڕامه وه

تا لانكه ی بووكه شوشه كه ت

ڕۆژی شكا به ده ستمه وه

 
شكاندنی ئه و لا نكه یه م

له یاد ناچێ به هیچ جۆرێ

وا گه وره ش بووم ده ڵێم خوایه

تۆ بڵێی ئه و لێم ببورێ

 
ئێستا ش ناوێرم پێت بێێم

خۆشم ئه وێی به و ڕاده یه

زۆر ده ترسم ڕازی نه بی

ته نها له به ر ئه و لا نكه یه

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved