كۆ چت به خێر


چ عه شقیێك بوو وا تۆی گۆڕی

منت له به ر چاو كه وه تووە

به جۆرێ خۆت نیشان ده ده ی

قه ت منت خۆش نه ویستووه
 

 
خۆ هه ر خۆت بووی به ڵێن دا

وتت تاله ژینا ماوم

گه ر عه شقی تۆ له یاد بكه م

یاخوا كۆێربی هه ر دوو چاوم
 

 
ڕۆشتی ڕۆشتی كۆچت به خێر

بۆ وێنه كه ت جێ هێشتووه

چه ند ده كه م ژیر نابێته وه

كۆڕی گریانی به ستووه
 


هه موو ڕۆژێ ماچی ده كه م

ده ڵێم نه با بێتاقه ت بێ

له هه ر كوێ بی ڕۆژی ده جار

ڕوحی عمران به ساقه ت بێ


 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved