نائومێدی


به وسه فه ره له ناكاوه ت ته واوژینت لێ شێواندم

ڕۆژت له لا كردم به شه و خه م و ژانت پێناساندم

خۆزگه و ئاواته كانی من بووبه خۆڵه مێشی به رپیێت

تۆش منت له یادكردوه كه سێكی ترت خۆشه وێت

هه ناسه شم به گژواری به گه روما دێت و ده چێ

ئه وچركانه ی له گه ڵتابووم زوور زه حمه ته له بیرم ێبچێ

من دڵنیام تائه وكاته ی به مردنم شادببمه وه

ده بێ هه روادێوانه بم له گه ڵ خه ما بتلێمه وه


 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved