پڕ بوون لە عەشق


هه تا گه نج بووم تۆ نه هاتی

ده ستم بگری بۆ چه ند ساتێ

ئێستا پیر بووم چاوه ڕوانم

ده ستی ئه جه ل كه ی بمگاتێ

 

پشتم چه ما چاوه كانم

به ته واوی كز بۆتێ وه

چه ند ده ڕوانم به نامه كه ت

وشه م بۆ ناخوێنرێته وه

 

له جێی په نجه نه رمه كانت

وا گۆچانێك ده ستی گرتووم

جاڵ جاڵوكه ی خه مه كانت

تاكو ئێستا ش ده وریان گرتووه

 

ده من چی بكه م كه زوو پیر بووم

ده ستی له رزوو كم گۆناكا

تا بنووسم دڵم ته ڕه و

عه شقی تۆ قه ت له یاد ناكا
 

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved