شێته گیان

 


لێم ببوره گه ر جار و بار

ئه گه ر ناوم بردی به شێت

توخوا گوڵم وا هه ست نه كه ی

خوا نه خواسته كه ڕقمه لێت

 

هێنده خۆشه وێستی له لام

به دڵ و گێان حه زم لێته

بۆیه زۆر جار دێت به ده ما

بانگت ده كه م ده ڵێم شێته

 

خۆشه و یستیت وای لێكردووم

به هه زار ناو بانگت بكه م

بۆ تۆ ده ژیم تاكو عه شقت

به مه رگی خۆم ئاشنا ده كه م

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved