سووره ماچ

 

بگه رێوه په رده ی ره شی

كینه له دلت لابه

ده ره حمت بێ ئه ی خوای جوانی

دوایی بێنه به م عه زابه

بروات هه بێ نه ك هه ر دلم

روحیشم ده كه م به قووربانی

گه ر بێیته وه وه كو جاران

ته نها جارێ لێم بروانی

بگه رێوه پرچی ره شت

بئالێنه به گه رنما

ده با عه شق و خۆشه ویستیت

شیرین تر بێ له نێو دلما

وه ره به سووراوی لێوت

ده مم پر كه له سووره ماچ

له پێش ئه وه ی ده ردی دوریت

وه كو مه سیح بمدا له خاچ

 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved