ئه وینمان

 

   به یه که وه گه لێ جوانین

  وه‌ک به هار و گو ڵ و ئه وین

  له ناو لانکه ی ڕۆمانسیا

  له پا نتایی په ڕاوی ژین

 

   هه رگیزله چاوا ناتروکێ ی

  بوویته‌ غه می دڵی ته نگم

  له خه ونیشا تۆ ئه بینم

   وێنه‌ی هێمای ناو و ڕه نگم

 

   له ناو ڕوحما تواویته وه

    وه ک په روانه له ده وری مۆم

  خۆشم ئه وێی وه‌ک هه ناسه

  شیرینتری له ڕۆحی خۆم

 

  له ناو گۆشه ی حه زه کانما

  بووی به نیگای یه خه مه وه

  له ماڵی پڕ ئه وینداری،

   سۆزی عه شقم ئه خه مه وه


 

Qadirzada.com © 2009-2022. All rights reserved